Om AI

Appreciative Inquiry – AI

Appreciative Inquiry (AI) är en välkänd internationell metod och förhållningssätt för att skapa tydliga målbilder, handlingsplan, utforska och utveckla resurser samt öka delaktighet och ansvarstagande i förändringsprocesser. Själva AI arbetet pågår utifrån en speciell process som erbjuder kreativitet, engagemang och ökad arbetsglädje i arbetet på väg mot uppsatta mål.

Appreciative Inquiry (AI) är en kollaborativ och praktisk metod som passar många sammanhang, i arbete med individer, grupper, organisationer men också i större samhällsarbeten. AI är en metod och förhållningssätt för att söka, identifiera och utveckla de ”livgivande krafterna/energierna” i en organisation som är närvarande när ett system fungerar optimalt.

Termen ‘appreciative’ (uppskattande) kommer från idén att när något växer i värde uppskattas det och därför fokuserar ett ”uppskattande utforskande” ( appreciative inquiry) på de positiva och livgivande krafterna i en organisation, de fenomen som vi vill ha mer utav. Termen ‘inquiry’ (fråga/utforska) betyder att vi vill utforska, processen av att söka och förstå genom att ställa frågor.

AI utgår från fyra delmoment som också kallas de fyra D:na. Dessa är:

Discover – utforskande av resurser – vad finns idag som fungerar bra – det som människor är stolta över i sitt arbete? Vad ska vi ta med oss framåt?

Dream – skapande av vision/målbild – vi tittar på drömmen/visionen hur vi skulle vilja ha det och utforskar denna i detalj. Hur kommer det att se ut? Vilka kommer tecknen att vara? Vilka kommer att märka och på vilket sett kommer det att märkas?

Design – utforska, planera och prioritera processer och arbetssätt som kommer fungera bra gentemot det definierade målet / visionen och som tar tillvara på de energier, styrkor och resurser vi identifierat i stegen ovan.

Deliver – genomförande / handlingsplan – konkreta steg för att starta förändringen där deltagarna känner sig delaktiga och ökar sitt ansvarstagande i att nå uppsatta mål.

När man arbetar med AI kan man välja olika fokus för ett utforskande. Det kan handla om ett övergripande, mål för verksamhet och de värderingar som ska leda arbetet. Det kan också handla om att fokusera på olika områden som utvecklat samarbete, teamkänsla, ökad kvalitet och förbättrat kundfokus.

AI bygger på ett styrkebaserat perspektiv som värdesätter allas bidrag och utforskar människors goda intentioner, värderingar och det människor värnar om i utvecklingsarbete förändring och vid konflikter. Detta perspektiv utgår från att alla har något att bidra med och att genom att involvera personer, uppskatta deras bidrag, vara nyfiken på deras förståelse och drömmar så kommer deras resurser och kompetens komma fram och fortsätta utvecklas. Genom att involvera människor i sin egen önskade utveckling skapas också eget ansvarstagande i arbete mot uppsatta mål.

Organisationer består av en samling människor och de relationer dessa människor har sinsemellan. Organisationens uppdrag är det som förenar och genom olika sätt att förhålla sig och kommunicera drivs organisationen mot uppsatta mål. Som ledare och konsult har man en unik möjlighet att leda förändring genom förhållningsätt och samtidigt hitta vägar där medarbetare blir mer delaktiga, kreativa och ansvarstagande. Genom att använda Appreciative Inquiry som metod och som sätt att förhålla sig kommer du att se en stor skillnad i hur människors resurser framträder och hur de utvecklar sin förmåga att ta ansvar. AI ger en möjlighet att såväl klargöra och förankra målbilder, skapa tydliga handlingsplaner och en hållbar utveckling. AI som metod ökar också samarbetsförmågan och kompetens samt ökar yrkesstolthet och arbetsglädje.